15 Vrijwilliger hulpverlener-ambulanciers

Hulpverleningszone Meetjesland Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 30 september 2021

Hulpverleningszone Meetjesland

Gemeenten: Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins.

Om de professionele werking van haar dienstverlening te versterken, gaat HVZ Meetjesland over tot de aanwerving van 15 vrijwillige hulpverlener-ambulanciers.

Beschrijving

Een hulpverlener-ambulancier werkt in een team van twee personen als bemanning van een ziekenwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening.
Hij of zij voert interventies uit in opdracht van het hulpcentrum 112.
De hulpverlener-ambulancier werkt mee aan de invulling van de wachtdiensten, de administratieve ondersteuning, de opleidingen en het onderhoud binnen de hulpverleningspost.

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden (te voldoen op 1 oktober 2021

 1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 2. Ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 4. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 5. In orde zijn met de dienstplichtwetten;
 6. Houder zijn van rijbewijs B;
 7. Voldoen aan de woonplaatsverplichting:
  Elke vrijwillige hulpverlener-ambulancier niet brandweerman woont binnen een maximale aanrijdtijd van 5 minuten van de hulppost waarin hij of zij is tewerkgesteld. Mits akkoord van de zonecommandant kan door de zoneraad afgeweken worden van deze bepaling indien de hulpverlener-ambulancier bereid is kazernewacht te doen;

Benoemingsvoorwaarden (te voldoen na de stageperiode)
 

 1. Houder zijn van het brevet van ambulancier; of beschikken over een geldig diploma van verpleegkundige en voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling conform hoofdstuk 5 artikel 20 van het Kb van 13 februari 1998 betreffende de opleidings-en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.
 2. Houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
 3. Houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Selectieprocedure

 1. Slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview dat toetst naar motivatie, inzetbaarheid en overeenstemming met het functieprofiel;
 2. Slagen voor een eliminerend medisch onderzoek zoals bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.