Brandweerman (m/v/x) (beroepspersoneel) aanleg werfreserve

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 16 augustus 2020

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Een brandweerman (m/v/x) blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden complexer en diverser. 

Brandweerzone Centrum beslist om een nieuwe inschrijvingstermijn open te stellen voor de functie van brandweerman (beroeps) (M/V/X).

Door de COVID-19-maatregelen kunnen er geen proeven voor de verlenging van het FGA georganiseerd worden. Het gaat over een situatie van overmacht. Een FGA dat normaal gezien vanaf 14 maart 2020 verlengd moest worden, wordt daarom op advies van de FOD Binnenlandse Zaken in deze procedure toch geldig beschouwd. U moet wel onmiddellijk nieuwe proeven afleggen, van zodra het opleidingscentrum waar u uw FGA heeft behaald de proeven met het oog op verlenging van twee jaar opnieuw organiseert.

Beschrijving

Functie

Doelstelling van de functie

Als brandweerman(M/V/X) staat u in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

U staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Als brandweerman (M/V/X) werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Kernresultaatsgebieden

 1. Operationeel medewerker basisfunctie (Interventie)

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord.
 • Het redden van mensen uit bedreigende situaties, het beschermen van hun goederen en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties.
 • Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen ervan alsmede het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
 • Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings)werkzaamheden door het bedienen van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden.

 

 1. Operationeel medewerker (preparatie)

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.
 • Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

 

Als brandweerman (M/V/X) kan u autonoom beslissen over:

 • De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.
 • Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.
 • De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn.
 • De concrete timing en wijze van uitvoeren van een opdracht, binnen de grenzen geschapen door de overste en de operationele procedures.

De functie moet autorisatie vragen voor

 • De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken.
 • Elk initiatief dat niet is opgelegd door een overste of door het algemeen werkingsreglement van de dienst.

Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze bezigheid

Plaats in de organisatie

Als brandweerman (M/V/X) staat u onder de hiërarchische leiding van het middenkader (sergeant, adjudant) maar u kan in interventiesituaties ook onder leiding van een korporaal werken.

U geeft zelf geen leiding.

Profiel

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten.
 • Houder zijn van een rijbewijs B;
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of het hoger kader.

 

Selectieprocedure

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Een eliminerende schriftelijke proef bedoeld om de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Er worden 400 kandidaten, in volgorde van behaalde score, toegelaten tot het volgend selectieonderdeel. De voor deze schriftelijke proef behaalde punten worden enkel gebruikt om te bepalen welke 400 kandidaten worden toegelaten tot het volgend selectieonderdeel en worden in de procedure niet verder in aanmerking genomen.
 2. Een eliminerende praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Er worden 200 kandidaten, in volgorde van behaalde score, toegelaten tot het volgend selectieonderdeel. De voor deze sportproef behaalde punten worden enkel gebruikt om te bepalen welke 200 kandidaten worden toegelaten tot het volgend selectieonderdeel en worden in de procedure niet verder in aanmerking genomen.
 3. Een eliminerende praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid van de kandidaten te testen. Dit gedeelte staat op 40 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Er worden 100 kandidaten, in volgorde van behaalde score, toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.
 4. Een niet-eliminerende psychotechnische proef bedoeld om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen.
 5. Een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. Dit gedeelte staat op 60 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel.

Op het totaal van het vergelijkend examen, moeten de kandidaten 60% behalen om geslaagd te zijn en in de wervingsreserve opgenomen te worden. De resultaten van de schriftelijke proef en de eerste praktische proef worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de totaalscore van het vergelijkend examen.

De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek, door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

Tijdens de stage dient de stagiair het brevet van brandweerman te behalen. Deze stage eindigt één jaar na het behalen van dit brevet met een samenvattend eindverslag dat voorstelt om de stagiair vast te benoemen, de stage te verlengen of de stagiair te ontslaan.

Aanbod

Bij de start in de aanwervingsstage bedraagt het bruto (geïndexeerd) maandloon 2.201,35 euro.
Bij benoeming in de functie bedraagt dit 2.340,92 euro (geïndexeerd).
Er wordt een operationaliteitspremie van 38% van het uurloon voorzien voor elk uur aanwezigheid.

Interesse?

Dien ten laatste op 16 augustus 2020 uw kandidatuur in via onderstaande link.

https://brandweerzone-centrum.jobtoolz.be/nl/brandweerman/solliciteren

Enkel kandidaturen ingediend via deze link worden aanvaard!

 • Voeg bij uw kandidatuur
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw rijbewijs B
  • een kopie van uw federaal geschiktheidsattest of een tewerkstellingsattest van de zone waar u als brandweerman werkt
  • een blanco uittreksel uit het strafregister (De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen) Indien u geen blanco uittreksel heeft, gelieve dan meteen het vonnis en eigen verklaring van de feiten in te dienen.
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae.
 • Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 22 of via sollicitaties@bwzc.be

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling via sollicitaties@bwzc.be of op 09 268 89 22.

Belangrijk: de data van de selectieonderdelen zullen bepaald worden afhankelijk van de Coronamaatregelen. Indien u een geldige kandidatuur indiende, wordt u door ons op de hoogte gebracht van de data. Dit kan enige tijd duren. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen.

Alvast bedankt voor uw begrip en geduld.