Clustersergeant (beroepspersoneel) via professionalisering binnen dezelfde zone

Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 01 Oktober 2021

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden complexer en diverser. 

Beschrijving

Functie

Doelstelling van de functie

Als sergeant staat u in voor:

 1. De operationele leiding bij de bestrijding van incidenten over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.
 2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.
 3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

 

De sergeant voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, maakt u een voorlopig plan. Hiertoe moet u in staat zijn bij elk incident en u beschikt hiervoor over voldoende basiskennis.

U heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

De functie sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. U heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan uw autopomp worden gekoppeld. U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft u de leiding over de (blus)eenheden tot de aankomst van de adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt u onder verantwoordelijkheid van de adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt u op eigen initiatief. U hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Kernresultaatsgebieden

 1. Operationeel leidinggevende (Interventie)

Optreden als verantwoordelijke op het terrein voor een groep medewerkers teneinde op een zo effectief, efficiënt en vooral veilig mogelijke manier de operationele opdrachten van de zone te realiseren.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het leiden van een basisinterventieploeg (minimaal 4 manschappen) tijdens de interventies (redding, brandbestrijding, technische hulpverlening, …)
 • Waken over de veiligheid van de manschappen
 • Beslissen over de aard en de prioriteit van de uit te voeren acties en het waken over het correct toepassen van de operationele procedures.
 • Oordelen of opschaling nodig is en beslissen of de situatie onder controle is of gestabiliseerd is.
 • Het coördineren van meerdere interventieploegen bij afwezigheid van een officier.

 

 1. Operationeel medewerker (Preparatie)

 

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

 

 

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Alle operationeel uitvoerende taken, die ook van een brandweerman en korporaal worden gevraagd (omdat het noodzakelijk kan zijn dat de sergeant inspringt in een lege functie).
 • Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.
 • Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

 

 1. Bijkomende resultaatsgebieden in overeenstemming met de functiebeschrijving van administratief-technisch deskundige (MB 8/10/2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones)

Het opvolgen en verdelen van een veelheid van administratief of technisch uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede administratieve of technische werking van de zone te verzekeren.

Een administratief-technisch deskundige werkt samen met een beperkt team van administratieve of technische krachten en heeft hierin een leidende taak.

Leiding geven aan en verantwoordelijkheid nemen over een beperkte groep assistenten bij het uitvoeren van een bepaald administratief of technisch takenpakket teneinde de permanente inzetbaarheid van de middelen van de zone te verzekeren en haar goede administratieve, technische en operationele werking te ondersteunen

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het initiëren en leiden van een operationele debriefing.
 • Het aansturen van een beperkte groep mensen bij het operationeel houden van (een deel van) het rollend of niet-rollend materieel van een post, met inbegrip van voorstellen voor de nodige bestellingen en overheidsopdrachten.
 • Het regelen van de personeels- (verloven, samenstelling van de ploegen, afwezigheden, …) en oefenplanning in een post.
 • Het initiëren en geven van training en oefeningen, het opmaken van oefenfiches en het bijhouden van de oefenplanning alsmede de registratie van de aanwezigen.
 • Het opstellen van interventieverslagen.
 • Alle administratief-technische uitvoerende taken, die ook van brandweerman of korporaal worden gevraagd (omdat niet iedere sergeant leidinggevende opdrachten zal vervullen op administratief of technisch vlak).
 • Het uitvoeren van brandpreventiecontroles en het geven van brandpreventieadvies.
 • Het uitvoeren van risicoanalyses en plaatsbezoeken.
 • Het evalueren van de werking van de post, zowel operationeel als administratief.
 • Het medewerking verlenen aan het financieel beheer en het personeelsbeheer in de zone.
 • Het aanspreekpunt zijn voor alle dagelijkse logistieke activiteiten voor de verschillende diensten binnen de directie logistiek voor de specifieke post. U coördineert en stuurt de logistieke activiteiten die op uw post worden uitgevoerd (slangenwas, ademlucht,…)
 • Verantwoordelijk zijn voor het opmaken van bestel- en herstelaanvragen
 • Meewerken aan de zonale inventarisatie van het materiaal in het kader van het invoeren van een nieuwe beheersoftware
 • Toezien op de netheid van de voertuigen, materieel en werkplaatsen en spontaan melden van afwijkingen en onregelmatigheden
 • Verantwoordelijk zijn voor de periodieke kledijcontrole
 • Meehelpen in het verwerken van de personeelsadministratie (doorgeven van ziektemeldingen aan de Dienst Personeelsbeheer,...)
 • Ondersteunen van aanwervingscampagnes, organiseren van infovergaderingen en  onthaalvorming, voorbereiden van evaluaties en opvolgen van interne opleidingstrajecten
 • Uitvoeren van opdrachten van de oefenstaf voor de Dienst Opleiding opdrachten en/of het ondersteunen ervan
 • Ondersteunen van de Dienst Welzijn in welbepaalde preventietaken voor de post
 • Het vervullen van een aantal algemene administratieve taken
 • Het instaan voor een aantal opdrachten in het kader van openbare veiligheid

 

De functie kan autonoom beslissen over:

 • De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.
 • Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.
 • De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn.
 • De concrete timing en wijze van uitvoeren van de hem opgedragen taken binnen de instructies gegeven door de verantwoordelijke onderofficier en de operationele procedures.
 • De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele opdrachten als deskundige.
 • De zelfstandige uitvoering als operationeel leidinggevende van beperkte opdrachten met een team van maximaal 3 brandweermannen.

 

De functie moet autorisatie vragen voor:

 • De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken.
 • Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of door het algemeen werkingsreglement van de dienst of dat valt buiten zijn initiatiefrecht in het kader van zijn individuele opdracht.
 • Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze bezigheid.

 

Plaats in de organisatie

Als sergeant staat u onder de hiërarchische leiding van een adjudant of hoger kader. U kan zowel op het terrein als in de kazerne onder de functionele leiding staan van een middenkader of hoger kader.

U geeft leiding aan een beperkte groep van minimaal 4 tot maximaal 10 brandweermannen.

 

Selectieprocedure

 

De professionaliseringsproef bestaat uit:

 

 1. Een bijkomende proef:

een niet-eliminerende psychotechnische proef bedoeld om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen;

 

 1. Een eliminerend interview:

bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen.

 

De kandidaten moeten 60% behalen om geslaagd te zijn.

 

De professionaliseringsstage duurt zes maanden en eindigt met een samenvattend eindverslag dat voorstelt om het personeelslid te benoemen of het personeelslid niet te benoemen.

Als de benoeming niet wordt bevestigd, neemt de stagiair opnieuw zijn functie op in de graad die het bekleedde voor de benoeming.

Profiel

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden

 • U bent bereid tot het presteren van onregelmatige werktijden;
 • U bent bereid tot werken op zater-, zon- en feestdagen en ’s nachts;
 • Oproepingen zijn mogelijk.

Zware en fysieke belasting is mogelijk.

 

 

Aanbod

Wedde

De bruto geïndexeerde maandwedde 3.010,48 euro.
Er wordt een operationaliteitspremie van 38% van het uurloon voorzien voor elk uur aanwezigheid.

 

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen in overeenstemming met art. 92 van het KB administratief statuut  en art. 49 van het personeelsreglement operationeel personeel uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid;
 2. Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
 3. Over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;
 4. Beschikken over een vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” bij zijn laatste evaluatie;
 5. Beschikken over het modulecertificaat “competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1
 6. Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Cfr. art. 91 KB administratief statuut dienen de kandidaten een motivatiebrief in.

 

Interesse?

- curriculum vitae

- motivatiebrief

- een kopie van het vereiste certificaat en getuigschrift.

 • Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 96 of via sollicitaties@bwzc.be