Kapitein (beroepspersoneel) - Expert wagenpark via mobiliteit (voor onmiddellijke invulling)

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 31 Mei 2020

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen.

Beschrijving

Functie

Doelstelling van de functie

 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren. Voor wat betreft de operationele inzet deze op een zo efficiënt, doeltreffend, kwalitatief en veilig mogelijke manier organiseren.
 2. Voldoende kennis hebben op het vlak van brandpreventie.
 3. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om ervoor te zorgen dat de opdrachten van de zone naar behoren worden vervuld door de werking van de ploeg(en) goed op te volgen en dit zowel op inhoudelijk, methodisch en organisatorisch als op financieel vlak en door managementinformatie aan te leveren.
 4. De verantwoordelijkheid nemen voor de goede werking van de ploeg(en), Het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatie doorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

Meer specifiek zal u in de rol van administratief-technisch specialist (Expert wagenpark) instaan voor het leiden van een groep administratief-technisch deskundigen teneinde een goede administratieve of technische werking van de zone te verzekeren.

 

Beschrijving

De kapitein coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Hij beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.
Hij is leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Hij is verantwoordelijk voor  de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Hij zorgt voor de doorstroming van de informatie van de basis naar het managementsniveau en omgekeerd.
De kapitein is daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

Als administratief-technisch specialist (Expert wagenpark) werkt u samen met een beperkt team van administratieve of technische deskundigen en heeft u hierin een leidende taak.

 

Plaats in de organisatie

De functie krijgt leiding van:

 • In administratieve of technische situaties krijgt hij functionele leiding van een hogere officier of de zonecommandant. Concreet voor deze functie:

N+1: directeur logistiek
N+2: zonecommandant

De functie geeft leiding aan:

 • Een kleine groep van administratief-technisch deskundigen.

 

Kernresultaatsgebieden

 1. Operationeel coördinator (Interventie)

Optreden als operationeel coördinator bij monodisciplinaire en multidisciplinaire interventies teneinde de operationele opdrachten van de zone op een zo effectief, efficiënt, kwalitatief en veilig mogelijke wijze te laten verlopen.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • De coördinatie verzekeren van de inzet van meerdere interventieploegen.
 • Het leiden van een interventieploeg bij zeer risicovolle en complexe interventies.
 • Het inschatten van de gevolgen van een (grootschalig) incident voor de onmiddellijke omgeving, het leefmilieu en de volksgezondheid.
 • Het nemen van de operationele beslissingen om de veiligheid van de manschappen en bevolking te verzekeren.
 • Het opnemen van een directeursfunctie (Dir BW)in het multidisciplinair overleg.

 

 1. Operationeel medewerker (Preparatie)

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.
 • Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

 

 1. Administratief leidinggevende

 

Het administratief beheer verzorgen van een operationele specialisatie, een post of een dienst binnen de zone teneinde:

 • De permanente inzetbaarheid van de middelen van de zone en haar goede administratieve, technische en operationele werking te ondersteunen.
 • De interne informatiedoorstroming te garanderen en de optimale samenwerking tussen de ploegen en de posten te ondersteunen.

 

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het verdelen van de opdrachten, waken over de uitvoering, de kwaliteit, de kwantiteit en het tijdsbestek van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Het waken over de naleving van operationele procedures en afspraken en over de permanente inzetbaarheid van het korps.
 • Beheren van de toegekende budgetten, het materieel en het personeel, het adviseren in verband met aankopen en vorming.
 • Link vormen tussen operationeel en het administratief personeel.

 

 1. Analist

Het evalueren van processen, interventies en oefeningen teneinde lessen te trekken en verbeteringstrajecten voor te stellen binnen de diensten.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Leiden van debriefing, aanbrengen van verbeterpunten.
 • Analyseren en optimaliseren van operationele en administratief-technische processen.
 • Zich informeren over conclusies en leermomenten van andere zones en posten.
 • Verbeterprocessen voorstellen.

 

 1. Coach

De medewerkers stimuleren, begeleiden en ondersteunen teneinde het personeel op elke interventie optimaal paraat te hebben.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het begeleiden, ondersteunen, motiveren, coachen en evalueren van medewerkers tijdens hun dagelijks werk.
 • Verbeterprocessen aanbrengen en implementeren.
 • Stressbestendigheid van het personeel verbeteren en actief luisteren naar verwachtingen.
 • Teamspirit bevorderen en voorbeeldfunctie waarnemen.
 • Het aanbrengen van technisch operationele kennis en ervaring en het stimuleren en initiëren van training.

 

Bijkomend resultaatsgebied: administratief-technisch specialist (Expert wagenpark)

Een zeer grote kennis verwerven, toepassen en delen met betrekking tot administratief technische zaken teneinde ook atypische, (zeer) ingewikkelde opdrachten waarbij een hoog kennisniveau vereist is, op een efficiënte, doeltreffende en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

Concrete taken: 

 • Ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan voor de vloot van HVZC.
 • Uitwerken van een meerjaren investeringsplan voor de huidige beleidsperiode 2020-2025 en voor de lange termijn.
 • Ontwerpen van een definitief voertuigenplan voor alle posten van HVZC (in overleg met directeur operaties).
 • Verantwoordelijk zijn voor aankoop/verkoop voertuigen (met expertise en markt verkennen, contracten verkennen, overheidsopdrachten inrichten en bestekken schrijven).
 • Documenteren (uitschrijven) van alle bestaande en nieuwe processen die binnen de expertcel vlootbeheer en binnen de werkplaats voertuigen (Gent, Gavere) worden toegepast en het hanteren van de specifieke software die hiervoor werd aangekocht (Sensus).
 • Bedrijfsbezoeken uitvoeren.
 • Contacten onderhouden met leveranciers merkgarages.
 • Beurzen bezoeken met de bedoeling om technische evoluties op de voet te volgen.
 • Contacten verzorgen met vertegenwoordigers.
 • Aansturen van projectmedewerker om bestekken uit te schrijven.
 • Verantwoorden / informeren cel overheidsopdrachten over contracten die niet correct gevolgd worden.
 • Verantwoordelijk voor beheer budget rollend materiaal.
 • Als projecteigenaar de inhoud en opbouw voertuigen superviseren, hiervoor de nodige dienstreizen maken en contacten met binnenlandse en buitenlandse leveranciers onderhouden.
 • Aankopen/verkopen overleggen met dir OPS en directeur logistiek
 • Indienstnemingen voertuigen organiseren: verzekeringen, onderhoudscontracten,…
 • De komst van nieuwe voertuigen dienstoverschrijdend voorbereiden (communicatie met ICT, service center, ops,…).
 • Status van de voertuigen bijhouden in overleg met servicecenter: doorgeven van alle schade – aangiften.        
 • Controleren van elke schade. Advies geven aan servicecenter over al dan niet extern/interne herstellingen. Uitzoeken of verzekering al dan niet tussenkomt in schadegevallen.
 • Organiseren en superviseren van de verkoop van voertuigen en eventueel ander materiaal op vraag van de directeur logistiek.
 • Beheren van rollend materieel door contacten te onderhouden met de lokale voertuigverantwoordelijken (posten).
 • Beantwoorden van  externe vragen / opdrachten (bijvoorbeeld doorgeven nummerplaten lage emissiezone).
 • Beheer organisatie uitleendienst van voertuigen en uitwerken sleutelbeheersysteem (in samenwerking met digipolis en in ondersteuning van het service center).
 • Uitrol van het project ‘track en trace’ met chauffeursregistratie (ter vervanging van rittenboekjes). Belangrijk voor overtredingen en niet aangegeven schade.
 • Organisatie pendel/leen/preventiefietsen.
 • Toezicht houden op dagelijkse werking door medewerkers + Onderhoudsbeleid fietsen.
 • Periodiek rapporteren aan directeur logistiek.
 • Verder implementeren en verbeteren van de beheersoftware Ultimo.
 • Zich continue informeren over de nieuwe evoluties (al dan niet technisch) binnen zijn vakgebied en dit binnen de dienst verspreiden.
 • Ontwikkelen van een visie en beleid met betrekking tot een duurzamer wagenpark.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zich bevinden in een positie van dienstactiviteit. De stagiairs komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking;
 • Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
 • Beschikken over een graadanciënniteit van minstens twee jaar in de functie van kapitein, aanwervingsstage niet inbegrepen;
 • Beschikken over een vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie. Indien men nog geen evaluatie kreeg dient men niet te voldoen aan deze voorwaarde;
 • Niet beschikken over een niet- doorgehaalde tuchtsanctie

 

Selectieprocedure

Het mobiliteitsexamen bestaat uit:

1. Een praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid en/of de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen. Dit onderdeel staat op 40 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel.

2. Een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. Dit onderdeel staat op 60 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel.

Op het totaal van de mobiliteitsprocedure, moeten de kandidaten 60% behalen om geslaagd te zijn en in de mobiliteitsreserve opgenomen te worden die twee jaar geldig is.

De mobiliteitsstage duurt drie maanden en eindigt met een samenvattend eindverslag dat voorstelt om het personeelslid te benoemen of niet te benoemen. Als de benoeming van het personeelslid niet wordt bevestigd, keert het personeelslid terug naar de oorspronkelijke zone in de graad die het bekleedde voor de mobiliteit.

Aanbod

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden

 • dagdienst maandag tot vrijdag voltijds
 • operationeel – 2 dagshiften per maand commandowagen (op weekdagen). Hier kan alleen van afgeweken worden in het kader van operationele noden en mits uitdrukkelijke toestemming van de hiërarchisch meerdere

Wedde

U behoudt als kapitein uw huidig loon tenzij u nog tewerkgesteld bent volgens het oud geldelijk statuut. Indien dit laatste het geval is, zal u bij Brandweerzone Centrum verloond worden volgens het nieuw geldelijk statuut. 

 

Interesse?

 • Dien ten laatste op 31/05/2020 uw kandidatuur in via mail naar sollicitaties@bwzc.be.
 • Voeg bij uw kandidatuur een attest waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, uw curriculum vitae en motivatiebrief toe.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u terecht bij majoor Yves Pieters, (0474) 99 69 82, yves.pieters@bwzc.be. Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 22 of via sollicitaties@bwzc.be

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure.

Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling.