Sergeant (beroepspersoneel) via aanwerving (aanleg werfreserve)

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 11 December 2020

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Een brandweerman (m/v/x) blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden complexer en diverser. 

Beschrijving

Functie

Doelstelling van de functie

Als sergeant staat u in voor:

 1. De operationele leiding bij de bestrijding van incidenten over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.
 2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.
 3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

De sergeant voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, maakt u een voorlopig plan. Hiertoe moet u in staat zijn bij elk incident en u beschikt hiervoor over voldoende basiskennis.

U heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

De functie sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. U heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan uw autopomp worden gekoppeld. U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft u de leiding over de (blus)eenheden tot de aankomst van de adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt u onder verantwoordelijkheid van de adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt u op eigen initiatief. U hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Kernresultaatsgebieden

 1. Operationeel leidinggevende (Interventie)

Optreden als verantwoordelijke op het terrein voor een groep medewerkers teneinde op een zo effectief, efficiënt en vooral veilig mogelijke manier de operationele opdrachten van de zone te realiseren.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het leiden van een basisinterventieploeg (minimaal 4 manschappen) tijdens de interventies (redding, brandbestrijding, technische hulpverlening, …)
 • Waken over de veiligheid van de manschappen
 • Beslissen over de aard en de prioriteit van de uit te voeren acties en het waken over het correct toepassen van de operationele procedures.
 • Oordelen of opschaling nodig is en beslissen of de situatie onder controle is of gestabiliseerd is.
 • Het coördineren van meerdere interventieploegen bij afwezigheid van een officier.

 

 1. Operationeel medewerker (Preparatie)

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Alle operationeel uitvoerende taken, die ook van een brandweerman en korporaal worden gevraagd (omdat het noodzakelijk kan zijn dat de sergeant inspringt in een lege functie).
 • Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.
 • Het deelnemen aan en organiseren van oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

 

De functie kan autonoom beslissen over:

 • De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.
 • Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.
 • De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn.
 • De concrete timing en wijze van uitvoeren van de hem opgedragen taken binnen de instructies gegeven door de verantwoordelijke onderofficier en de operationele procedures.
 • De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele opdrachten als deskundige.
 • De zelfstandige uitvoering als operationeel leidinggevende van beperkte opdrachten met een team van maximaal 3 brandweermannen.

 

De functie moet autorisatie vragen voor:

 • De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken.
 • Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of door het algemeen werkingsreglement van de dienst of dat valt buiten zijn initiatiefrecht in het kader van zijn individuele opdracht.
 • Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze bezigheid.

 

Plaats in de organisatie

Als sergeant staat u onder de hiërarchische leiding van een adjudant of hoger kader. U kan zowel op het terrein als in de kazerne onder de functionele leiding staan van een middenkader of hoger kader.

U geeft leiding aan een beperkte groep van minimaal 4 tot maximaal 10 brandweermannen.

 

 

Profiel

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden

 • U bent bereid tot het presteren van onregelmatige werktijden;
 • U bent bereid tot werken op zater-, zon- en feestdagen en ’s nachts;
 • Oproepingen zijn mogelijk.
 • Zware en fysieke belasting is mogelijk.

U kan ingezet worden in alle posten van Brandweerzone Centrum en werkt bijgevolg volgens het aan die post verbonden werkregime.

Aanbod

Wedde

De bruto (geïndexeerde) maandwedde bedraagt 3.010,48 euro. 

Er wordt een operationeliteitspremie van 38% van het uurloon voorzien voor elk uur aanwezigheid. 

 

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • houder zijn van een diploma van niveau B;
 • houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het middenkader of het hoger kader. De onderofficier of de officier van een zone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde. Het personeelslid van een zone met de graad van brandweerman of korporaal wordt vrijgesteld van de operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven.

 

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit:

 1. Een eliminerende praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid en/of de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. De voor deze proef behaalde punten worden enkel gebruikt om te bepalen of men wordt toegelaten tot het volgend selectieonderdeel en worden in de procedure niet verder in aanmerking genomen.
 2. Een eliminerende praktische proef bedoeld om de operationele inzetbaarheid en/of de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving te testen. Deze proef staat op 40 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel en toegelaten te worden tot het volgend selectieonderdeel.
 3. Een niet-eliminerende psychotechnische proef bedoeld om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen;
 4. Een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. Dit onderdeel staat op 60 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel.

Op het totaal van de aanwervingsprocedure, moeten de kandidaten 60% behalen om geslaagd te zijn en in de wervingsreserve opgenomen te worden die twee jaar geldig is.

De resultaten van de eerste eliminerende praktische proef worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de totaalscore van het vergelijkend examen. De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek, door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

 

Interesse?

 • Dien ten laatste op 11 december 2020 uw kandidatuur in via sollicitaties@bwzc.be
 • Voeg bij uw kandidatuur:
  • Uw curriculum vitae.
  • Een motivatiebrief.
  • Een kopie van uw identiteitskaart.
  • Een kopie van uw rijbewijs B.
  • Een kopie van uw diploma niveau B.
  • Een uittreksel uit het strafregister.
  • Voor wie nog geen operationeel brandweerpersoneel is bij een hulpverleningszone: een kopie van uw FGA middenkader of hoger kader.
  • Voor wie reeds als onderofficier of officier tewerkgesteld is bij een hulpverleningszone: een tewerkstellingsattest met vermelding van uw graad.
  • Voor wie reeds als korporaal of brandweerman tewerkgesteld is bij een hulpverleningszone:
   • Een tewerkstellingsattest met vermelding van uw graad.
   • Een kopie van het bewijs dat u geslaagd bent op de competentietest die deel uitmaakt van de geschiktheidsproeven voor het FGA.
 • Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 88 63 of via sollicitaties@bwzc.be
 • : het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde of onvolledige documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling via sollicitaties@bwzc.be of op 09 268 89 22.